(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Oдговорност за нематријална штета ( одговорност за повреда на личните права) – доказни средства според ЗПП “