(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Јавни набавки (Новини во електронскиот систем, дигитални сертификати и алатки, електронски пазар на набавки од мала вредност и прекршочни одредби)“