СОВЕТУВАЊЕ на тема „Тужби поврзани со надомест на штета при забранети дејствија во работењето со хартии од вредност“ (Demo)