(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Трошоците на постапкатаво постапката пред Управниот суд според ЗУС “