СОВЕТУВАЊЕ на тема „Транспарентност на судството-улогата на Судско – медиумскиот совет“