(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Судиска етика- улогата на советодавното тело за судиската етика во рамки на Здружението на судии во РСМ “