(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Статусните промени на трговските друштва и корелацијата помеѓу престанокот на трговските друштва со дел од статусните промени“