(Македонски) Советување на тема „Споредбено право на државите од Западен Балкан, државите членки на ЕУ и од најпознатите правни системи во однос на изврсувањето врз подвижни предмети и права спрема државата и нејзините органи”