(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Примена на Зааконот за укажувачи во судството“