(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „ Правна терминологја и аргументација-основи и добри концепти за подготовка на добро образложени пресуди за фактичките и правните прашања “