(Македонски) Советување на тема „Правна регулација помеѓу стечајот и извршувањето- правен третман на прибелешка на налог за извршување врз недвижниот имот на стечајниот должник“