(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Постапување по предмети од судска управа“