(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапување по приговор против нотарски и судски и судски платен налог“