(Македонски) Советување на тема „Постапување во кривични постапки со повеќе обвинети лица, каде дел од нив ја признаваат вината или склучуваат спогодба со јавбните обвинители и обезбедување на начелата кои произлегуваат од член 6 од ЕКЧП”