(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапките за заштита на правата од индустриска сопственост како управни постапки кои се водат пред ЗИС “