(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапка со судски тестамент-Предавање, отворање и прогласување согласно Законот за вонпарична постапка“