(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Повреда на права од работен однос за кои е потребно заштита кај работодавачот а потоа судска заштита согласно чл. 181 ст.2 и 3 од ЗРО“