(Македонски) Советување на тема „Побивање на должникова правни дејствија согласно ЗОО и според Законот за стечај и правни последици од побивањето“