(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Одлучување во полна јурисдикција во управните спорови/Трошоци на постапката пред Управниот спор“