(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Одговорност на родители за штета причинета од дете“