(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: Меѓуинституционална соработка и меѓусебна електронска поврзаност, потреби и предизвици