(Македонски) Советување на тема „Мерки на претпазливост и нивна практична примена во судската пракса”