(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема Кривични дела на тортура, мачење и нечовечко или понижувачко однесување на полициски службеници или припадници на затворска полиција со посебен осврт на полиција