(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Имот стекнат во брачна и вонбрачна заедница со посебен осврт на докажување на вонбрачната заедница“