(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема „Изземање на судиите според ЗПП и ЗКП и правните становишта на ЕСЧП во примената на членот 6 од ЕКЧП – актуелни прашања и дилеми“