СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Извршување попис и изработка на пописни листи“