(Македонски) Советување на тема „Заеднички имот стакнат во брак, делба и право на отуѓување на заедничкиот имот стекнат во брак”