(Македонски) Советување на тема „Експопријација со посебен осврт на определување на паричен надомест за експропирано земјиште (дали судот определува вештачење согласно ЗВП или процена согласно Законот за експропријација“