(Македонски) Советување на тема „Граѓанска заштита на правата од интелектуална сопственост”