(Македонски) СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Буџет и буџетски циркулар“