(Македонски) Резултати од полагањето на психолошкиот тест и утврдување на датуми за полагање на тестот за интегритет