(Македонски) ПРОГРАМА ЗА МЕЃУНАРОДНА ОБУКА НА ТЕМА: СОВРЕМЕНИ ПРАШАЊА ЗА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА НАТПРЕВАРОТ