(Македонски) Презентација на судскиот третман на семејно насилство во Република Франција