(Македонски) Онлајн советување на тема „Правна терминологија и аргументација-основи и добри концепти за подготовка на добро образложени пресуди за фактичките и правните прашања“