ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Извршување спрема недвижности кои се наоѓаат во заедничка сопственост “