Објавување на дополнета Ранг листата со Конечни резултати од полагањето на завршниот испит во Академијата за судии и јавни обвинители за седмата генерација слушатели на почетна обука и Конечна Ранг листа на кандидати за судии и јавни обвинители.