(Македонски) ОБУКА на тема: „Изготвување на завршна сметка“