ОБУКА на тема: „Административно постапување по предмети, водење на записник и тонско снимање“