(Македонски) ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ на тема УЛОГАТА И ПОТРЕБНИТЕ ВЕШТИНИ НА ТУТОРИТЕ НА НОВОИЗБРАНИ И УНАПРЕДЕНИ СУДИИ