(Македонски) Обука за извршување на пресудите на Европскиот суд за човекови права за слушателите на 8 генерација во почетна обука на АСЈО