(Македонски) КХВ И AКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ ОДРЖАА ОБУКА НА ТЕМА:„СПЕЦИФИКИ НА УПРАВНИТЕ ПОСТАПКИ ВО ОБЛАСТА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ ОД АСПЕКТ НА УПРАВНОТО СУДСТВО И ЗНАЧЕЊЕТО НА ГРАЃАНСКОТО СУДСТВО ЗА КОРПОРАТИВНА И АКЦИОНЕРСКА ПРАВДА“