(Македонски) Кандидатот од Државната правосудната академија на Репбулика Франција, г-а Marqaux Masure го реализираше својот стаж во Република Северна Македонија