(Македонски) Известување за утврдена Временска динамика за спроведување на приемниот испит за прием на 130 слушатели во почетна обука за IX генерација слушатели на почетна обука