(Македонски) Известување за полагањето на тестот за познавање на еден од трите најчесто користени јазици во ЕУ