(Македонски) Известување за полагањето на понатамошниот дел од Приемниот испит