Габер Дамјановска: Измените на Кривичниот законик да не се гледаат изолирано во однос на случувањата од минатото