(Македонски) Временска динамика за полагање на приемниот оглас