(Македонски) Академијата и ХЕЛП/CoE спроведоа курс за антидискрминација за осмата генерација во почетната обука на Академијата