Новости


ОБУКА на тема: ,,Вештини за водење на постапка’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Програмата ОПДАТ при Амбасадата…

Прочитај повеќе

Габер Дамјановска: Имаме премногу, а не премалку судии и обвинители – резови мора да се направат

По долготрајниот процес на тестирање, 97 кандидати беа примени во осмата генерација студенти во Академијата за…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Јавни набавки, Бирото за јавни набавки (БЈН) и електронски систем за јавни набавки (ЕСЈН) “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Одбележан приемот на осмата генерација слушатели во почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители

Скопје, 11 мај 2022 година - Осмата генерација слушатели во Академијата на судии и јавни…

Прочитај повеќе

Дводневни обуки на тема: ,,Правда за децата’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Македонското здружение на млади…

Прочитај повеќе

Онлајн предавања за европски принципи и стандарди во судските постапки

На 9 мај 2022, Академијата за судии и јавни обвинители во рамките на Договорот за…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост“

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ организира советување на тема: „Примена на Законот…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ ПОРОТНИЦИ

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став 4 од Законот…

Прочитај повеќе

Oнлајн советување на тема: „Примена на Законот за бесплатна правна помош“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Спроведена четврта интерактивна практична работилница „Спроведување на мерките за следење на комуникациите“

На 06.05.2022 година во Берово, Академијата за судии и јавни обвинители во рамките на соработката…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема „Докази во парничната постапка, со посебен осврт на вештачењето како доказ“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Примена на Законот за судска служба“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: „Примена на…

Прочитај повеќе

Интерактивна практична работилница на тема: ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со DCAF- Женевскиот центар за…

Прочитај повеќе

ДИСКУСИЈА: МЕДИЈАЦИЈАТА Е ПОВЕЌЕ ОД СУДОВИ И АДВОКАТИ, ТAA Е КУЛТУРА КОЈА БРЗО СЕ РАЗВИВА ВО ЗЕМЈАВА

Медијацијата е многу повеќе од судови и адвокати, таа е култура. Треба јавноста истата да…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА на тема: Правната релација помеѓу стечајот и извршувањето – правен третман на прибелешка на налог за изршување врз недвижниот имот на стечајниот должник”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Меѓународната финансиска корпорација, групација…

Прочитај повеќе

ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ Од теорија до пракса: Унапредување на судската пракса преку методи за учење

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со DCAF- Женевскиот центар за управување со…

Прочитај повеќе

ИНФОРМАЦИЈА За академски образовни програми за 2022 година финансирани од Министерството за трговија на Народна Република Кина

Во рамки на билатералната соработка со Народна Репбулика Кина, обезбедена е можност за учество на…

Прочитај повеќе

ОБУКА НА ОБУЧУВАЧИ ЗА МЕДИЈАЦИЈА 03-07 Мај 2022 година

Институтот за европска политика ЕПИ во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители, Комората…

Прочитај повеќе

OНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Злоупотреба на службената положба и коруптивноста при јавните набавки“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Спорови за надомест на штета со странски елемент“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Кривични дела против културното наследство“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Изработка на годишен план за вработување за 2022 година (корекции)““

Академијата за судии и јавни обвинители Павел  Шатев согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Архивирање на предмети (изготвување на план, листи и лачење)“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: „Архивирање на…

Прочитај повеќе

Превод на значајни пресуди на Европскиот суд за човекови права за слобода на изразување и слобода на медумите

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на проектот „Слобода…

Прочитај повеќе

Советување на тема: ,,Ограничувачки договори’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Комисија за заштита на…

Прочитај повеќе

Колку активен треба да биде судијата или судијката во граѓанската постапка?

Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) со средства за унапредување проекти на Министерството за…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Кривични дела против здравјето на луѓето“ 11 април 2022 година, ZOOM платформа

Академијата за судии и јавни обвинители организира онлајн советување на тема: „Кривични дела против здравјето…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Подигнување на свеста за улогата на жените и важноста од имплементацијата од Резолуцијата 1325“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема „Одвоено намирување според Законот за стечај”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

31 Март- Ден на македонското правосудство

Академијата за судии и јавни обвинители на сите судии, јавни обвинители, судски службеници, вработените во…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Изготвување на годишни извештаи за 2022 година по член 37 од Законот за судови и унификација со Европските стандарди“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: „Изготвување на…

Прочитај повеќе

2022 EJTN Calendar of training activities : updates and April deadlines for application / Reminder EJTN Lunchtime webinars in April

Dear all, Please see below communication in relation to the following points : EJTN 2022 Calendar…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ВЕБИНАР на тема: „2 Години од Маршот на 1000 тоги во Полска - Суверенитет и владеење на правото - улогата на судовите во пост-ковид ерата“

Академијата за судии и јавни обвинители ги повикува сите заинтересирани судии и јавни обвинители кои…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Техники на пишување пресуди и обвиненија“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Постапка на порамнување во прекршочни предмети“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: ,,Конфискација на имот и имотна корист’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Програмата ОПДАТ при Амбасадата…

Прочитај повеќе

„Компјутерски криминал, обезбедување и изведување на електронски докази“ 22 март 2022 година, Zoom платформа

Академијата за судии и јавни обвинители организира онлајн советување на тема: „Компјутерски криминал, обзбедување и…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: „Вработување по јавен и интерен оглас“

Академијата за судии и јавни обвинители организира онлајн обука на тема: „Вработување по јавен и…

Прочитај повеќе

Реализирана студиска посета на Република Турција од страна на правосудна делегација од Република Северна Македонија

Во периодот од 5 до 12 март 2022 година како резултат на неодамна потпишаниот меморандум…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема ,,Трошоци по повод претходни и привремени мерки и трошоци во парничната постапка“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „ Алтернативни мерки со посебен акцент на мерките на засилен надзор и нивно извршување со примената на Законот за пробација“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема: „Алтернативни мерки со…

Прочитај повеќе

Интерактивна практична работилница „Спроведување на мерките за следење на комуникациите“

На 04.03.2022 година во Маврово, Академијата за судии и јавни обвинители во рамките на соработката…

Прочитај повеќе

Форум на тема: Далечинските судења во модерното правосудство- предизвици и можности во Република Северна Македонија

Академијата за судии и јавни обвинители и CEELI Институтот организраат дискусионен форум „Далечинските судења во…

Прочитај повеќе

Oнлајн советување на тема: „Дискриминација и Мобинг на работното место“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: „Дискриминација и…

Прочитај повеќе

Интерактивна работилница: Спроведување на мерките за следење на комуникациите - практична работилница за судски и правни експерти

Академијата за судии и јавни обвинители и Програмата за реформи во разузнавачкиот и безбедносниот сектор…

Прочитај повеќе

Обуки на тема: ,,Спроведување на еколошка правда’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за правни истражувања…

Прочитај повеќе

Медијаторите и обучувачите од АСЈО ги унапредуваат своите вештини со помош од холандски партнери

Институтот за европска политика и Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организираат обука…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: “Надомест на штета од неоправдана осуда и незаконито лишување од слобода согласно одредбите на ЗКП”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2022 година…

Прочитај повеќе

Tринеделната посета на г-а Anouk Lecomte, кандидат на Државната правосудна академија, Бордо, Р. Франција

Во рамките на активностите кои се предвидени со меморандумот за соработка помеѓу Академијата за судии…

Прочитај повеќе

Пет-дневна обука за обучувачи за медијација

Академија за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ и Институтот за европска политика организираат пет-дневна…

Прочитај повеќе

Oнлајн советување на тема: „Утврдување на работни цели и спроведување на постапка за оценување на судските службеници“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: „Утврдување на…

Прочитај повеќе

Онлајн ХЕЛП курс за заштита и безбедност на новинарите 25 февруари 2022 година

Академијата за судии и јавни обвинители и Адвокатската комора на Сверна Македонија во рамките на…

Прочитај повеќе

Регионална презентација на курсот ХЕЛП на тема „Судско аргументирање и човекови права“

Академијата за судии и јавни обвинители во рамки на соработката со Совет на Европа и…

Прочитај повеќе

Онлајн работилница на тема: ,,Соработници на правдата’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Програмата ОПДАТ при Амбасадата…

Прочитај повеќе

Обука на тема ,,Финансиски истраги и посебни истражни мерки’’

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Јавното обвинителство на РСМ, во рамки…

Прочитај повеќе

Советување на тема: „Екстрадиција и екстрадиционен притвор – меѓународни акти и национално законодавство“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Екстрадиција и…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема:„Посебни истражни мерки од аспект на ЗКП и законот за класифицирани информации, начин на изведување на докази обезбедени со ПИМ“,

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Посебни истражни…

Прочитај повеќе

Втора каскадна обука за слобода на изразување за судии и јавни обвинители

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во рамки на проектот: „Слобода на изразување…

Прочитај повеќе

Советување на тема: „Изготвување на завршна сметка за 2021 година кај единките корисници на судската власта“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Изготвување на…

Прочитај повеќе

Обука на тема: Постапки согласно Законот за вонпаричната постапка и спорови од работен однос

Академијата за судии и јавни обвинители организра обука на тема: ,,Постапки согласно Законот за вонпаричната…

Прочитај повеќе

Call for applications for online study visits at the European Court of Human Rights to be implemented under the Exchange Programme 2022.

Please refer to the document “Requirements_EN” attached  HERE for the presentation of each activity, the…

Прочитај повеќе

Next Workshop of the TRIIAL Project , on the topic : Judicial ethics and accountability.

The event will be organised by the Italian School of Magistracy and will take place…

Прочитај повеќе

Обука на тема ,,Спроведување на еколошка правда ’’

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на Центарот за…

Прочитај повеќе

TAIEX онлајн работилница на тема „ Право на обвинетите во кривичната постапка според директивите на ЕУ “

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Обука на тема ,,Спроведување на еколошка правда’’

            Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на Центарот…

Прочитај повеќе

Онлајн ХЕЛП курс на тема: „Азил и човекови права“

Академија за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Совет на Европа „Хоризонтален…

Прочитај повеќе

Мислење бр. 24 (2021) на КСЕС: Еволуција на Судските совети и нивната улога во независните и непристрасни судски системи

ПРЕЗЕМИ на следниот линк: Мислење бр. 24 (2021) на КСЕС:Еволуција на Судските совети и нивната…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН РАБОТИЛНИЦА на тема: ,,Кривичен прогон на кривични дела против животната средина: загадување на воздухот’’

            Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Програмата ОПДАТ при…

Прочитај повеќе

Вести за Борбата против Тероризмот v2-SI

На крајот на 2021 година, би сакале да Ви се заблагодариме за вашите огромни напори…

Прочитај повеќе

Интерактивна практична работилница „Спроведување на мерките за следење на комуникациите“

На 17.12.2021 година во Гевгелија, Академијата за судии и јавни обвинители во рамките на соработката…

Прочитај повеќе

Директорката на Академијата, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска учествуваше на тркалезната маса за заштита на децата странци во миграциски движења - 16 декември 2021 година

Директорката на Академијата за судии и јавни обвинтели, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска, учествуваше на тркалезната…

Прочитај повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: „Заштита на децата странци во миграциски движења низ Република Северна Македонија“

            Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Претставништвото на УНХЦР…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Извршување на пресуди на Европскиот суд за човекови права“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  во соработка со Организацијата за безбедност и…

Прочитај повеќе

5-ти Состанок на Мрежата на институции за правосудна обука на Југоисточна Европа

Академијата за судии и јавни обвинители на 14 декември 2021 година во соработка со Регионалниот…

Прочитај повеќе

Launching 2022 EJTN and Catalogue of Members activities ( CM) that have a deadline for application in December 2021 and January 2022

Please see attached the following documents : Table containing information on EJTN and CM activities that…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Закон за заштита на укажувачите’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: ,,Закон за…

Прочитај повеќе

Обука на тема: Спорови кои произлегуваат од обезбедување на побарувањата за заложно право

Академијата за судии и јавни обвинители организра обука на тема: ,,Спорови кои произлегуваат од обезбедување…

Прочитај повеќе

Реализирана обука на тема: ,, Законитост на притворот и обезбедување на процесни гарaнции за притворени лица”

На ден 6 декември 2021 година, Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и…

Прочитај повеќе

МОНОГРАФИЈА И ВИДЕО Академија за судии и јавни обвинители 15 години професионални обуки во правосудството

По повод одбележувањето на 15 години од своето основање Академијата за првпат издаде прекрасна Монографија…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Улогата на жените и важноста од имплементација на Резолуцијата 1325 на ОН“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Oбука на тема :ЗАКОНИТОСТ НА ПРИТВОРОТ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРИТВОРЕНИ ЛИЦА 6 декември 2021

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на Совет на…

Прочитај повеќе

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  им се заблагодарува на сите кои на…

Прочитај повеќе

Академија за судии и јавни обвинители: 15 години една од најзначајните алки на правосудниот систем во Северна Македонија

Со свечен прием и многубројни гости од правосудството, Владата, дипломатскиот кор, домашни и меѓународни институции…

Прочитај повеќе

Реализирана онлајн обука на тема: ,, Значајни пресуди на ЕСЧП во предмети против Северна Македонија: фокус на кривична постапка ’’

Денес (01.12.2021 година) Академијата за судии и јавни обвинители и Програмата ОПДАТ при Амбасадата на…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Правосудство и темелни права“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Правосудство и…

Прочитај повеќе

Проценка на постојните системи/механизми за евалуација и влијанието врз обуките за човекови права -препорачани методологии и алатки-

Во февруари 2021 година беше издадена публикацијата со наслов: „Проценка на постојните системи/механизми за евалуација…

Прочитај повеќе

СВЕЧЕН НАСТАН

По повод одбележувањето на 15 години од постоењето на Академијата за судии и јавни обвинители,…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Криминал од омраза’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  во соработка со Јавното обвинителство на Република…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,, Значајни пресуди на ЕСЧП во предмети против Северна Македонија: фокус на кривична постапка ’’

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на Програмата ОПДАТ…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: Законот на ЕУ за заштита на животна средина 30.11-1.12. 2021 година

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Европскиот институт за јавна администрација ЕИПА,…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Заштитата на личните податоци наспроти Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Заштитата на…

Прочитај повеќе

Потпишан меморандум за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Правосудната академија на Република Турција

На 24 ноември 2021 година, во просториите на Академијата за судии и јавни обвинители, директорот…

Прочитај повеќе

Одложена свечената церемонија по повод одбележувањето на 15 години од постоењето на Академијата за судии и јавни обвинители на Северна Македонија

Почитувани,   Академијата изразува искрена жалост и сочувство до семејствата на сите жртви од трагичната…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Материјално, финансиско и канцелариско работење“

            Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Материјално,…

Прочитај повеќе

Обука на тема: Спорови кои произлегуваат од договори за градење и договори за дело

Академијата за судии и јавни обвинители организра обука на тема: Спорови кои произлегуваат од договори…

Прочитај повеќе

Обука на тема: „Примена на Законот за бесплатна правна помош и Законот за паричен надоместок на жртви од кривично дело со насилство“

Академијата за судии и јавни обвинители организира обука на тема „Примена на Законот за бесплатна…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Односи со јавноста“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

EJTN upcoming events: EC webinar on the use of Artificial Intelligence in the justice field and Training on Human Rights

EC webinar on  the use of Artificial Intelligence in the justice field , topic Predictive…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на новиот Закон за управување со движење на предметите (работење на работното тело)“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Примена на…

Прочитај повеќе

Round Table on “Neurotechnologies and human rights” Online,9 November 2021

Почитувани, Сите заинтересирани кои сакате да се пријавите и да учествувате на тркалезната маса Ве…

Прочитај повеќе

Вести за борбата против тероризмот – за и во врска со Балканот- серија2 бр.15, ноември 2021

Министерство за правда на САД, Канцеларија за развој, помош и обука на обвинителствата во странските…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Отповикување на договор за дар и договор за отстапување на имот за време на живот“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Отповикување на…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Ликвидација на трговските друштва“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Кривична одговорност на правни лица и извршување санкции над правни лица“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

,,Специјализиран курс за меѓународна соработка за судии и јавни обвинители’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

DCAF Билтен број 1 април - септември 2021 година

ДЦАФ –Женевскиот центар за управување со безбедносниот сектор го објавите првото издание на Билтенот на…

Прочитај повеќе

ИРЗ ЕСЕНСКА АКАДЕМИЈА ЗА МЛАДИ ПРАВНИЦИ ЗА НАЦИОНАЛНО И МЕЃУНАРОДНО ПРАВО-Одбрани аспекти и актуелен развој-

Германската фондација за меѓународна правна соработка ИРЗ оваа година на земјите партнери им нуди можност…

Прочитај повеќе

Мисијата на ОБСЕ донираше книги на Академијата за судии и јавни обвинители

На 27 октомври 2021 година Мисијата на ОБСЕ во Скопје во рамките на соработката со…

Прочитај повеќе

Известување

Почитувани, Во период од 22 октомври 2021 година до 26 октомври 2021 година поради промена…

Прочитај повеќе

Отворање на серијата интерактивни практични работилници „Спроведување на мерките за следење на комуникациите“

Денес (22.10.2021 година) во Охрид, Академијата за судии и јавни обвинители во рамките на соработката…

Прочитај повеќе

Е-АИАКОС ПРОГРАМА НА ЕЈТН ЗА ПЕРИОД ОД 15 НОЕМВРИ ДО 19 НОЕМВРИ 2021 ГОДИНА

Почитувани новизбрани судии и јавни обвинители, АИАКОС Програмата на Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ ПОРОТНИЦИ 28 и 29 октомври 2021

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Судир на интереси и антикорупциски мерки“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: „Судир на…

Прочитај повеќе

ONLINE СОВЕТУВАЊЕ на тема „Надомест на штета од автоодговорност со странски елемент“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Заедничка сопственост на имот стекнат во брак-товарот на докажување за стекнување и придонесот на брачните другари/член 1 од Протокол 1 од ЕКЧП“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Заедничка сопственост…

Прочитај повеќе

ONLINE СОВЕТУВАЊЕ на тема „Јавни набавки-видови“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

2021 WIPO Форум за интелектуална сопственост за суидии

Во ноември 2021 годоина ќе се одржи Форумот за Интелектуална сопственост WIPO 2021 за судии.…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Организација на работата, стресот, професијата и управување со времето

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Организација на…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Признавање и извршување странски судски одлуки (кривична област)“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Признавање и извршување странски судски одлуки (граѓанска област)“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Товарот на докажување во предметите за дискриминација согласно Законот за спречување и заштита од дискриминација“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Товарот на…

Прочитај повеќе

HELP курс на тема: ,,Слобода на изразување и слобода на медиумите во Република Северна Македонија’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Онлајн курс на тема: Права на жртвите во кривична постапка низ праксата на ЕСЧП

Академијата за судии и јавни обвинители во рамки на соработката со Амбасадата на САД во…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Практична примена на одредбите од Истанбулската конвенција“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: „Примена на АКМИС системот (позитивни страни и недостатоци)

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев’’ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Претставници на Центарот за правосудна обука на Кралството Холандија во посета на Академијата за судии и јавни обвинители

Денес (16 август 2021 година) претставници на Центарот за правосудна обука на Кралството Холандија, г-а…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ ПОРОТНИЦИ 19 и 20 август 2021

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ ПОРОТНИЦИ 16 и 17 август 2021

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе

Агенцијата за примена на јазикот ѝ помага на Академијата за судии и обвинители за превод и за лекторирање на внатрешните акти

Директорот на Агенцијата за примена на јазикот, Илбер Села, денес го пречека заменик- директорот на…

Прочитај повеќе

Известување за е-курс “Спроведување на мерките за следење на комуникациите“ на ЛМС платформата на Академијата

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со ДЦАФ - Женевскиот центар…

Прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема: „Буџет и буџетски циркулар“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира тродневна онлајн работилница на тема: „Буџет…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Архивирање на предмети“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Архивирање на…

Прочитај повеќе

ОБУКА на тема „Даночно затајување и даночни измами“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Завршна конференција: „Соработка помеѓу институциите во борбата против корупцијата: научени лекции и унапредување на соработката“

Проектот има намера да го зајакне владеењето на правото и транспарентноста преку соработка   помеѓу институциите,…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Постапување на предмети од судска управа со примена на Законот за управување со движење на предметите во судовите“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Постапување на…

Прочитај повеќе

Training on “International legal aspects of the fight against corruption”

On 22 April 2021, the “Pavel Shatev” Academy of Judges and Public Prosecutors and IRZ…

Прочитај повеќе

EJTN Exchange Programme: call for applications for 2nd semester study visits

Dear Judges and Public Prosecutors,   EJTN announced it 2nd call for applications for study visits to be…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ ПОРОТНИЦИ 29 и 30 јуни 2021

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,, Финансирање на политички партии и финансирање на политички кампањи’’

Во рамки на проектот ,, Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата, Академијата…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Вештачења, супервештачења, технички советници и практични проблеми во врска со нив во кривичната постапка“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Вештачења, супервештачења,…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за судска служба“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема: „Примена на…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,, Случаи на корупција и превземени мерки од страна на ДКСК и правосудството’’

Во рамки на проектот ,, Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата, Академијата…

Прочитај повеќе

EJTN - распоред за серија едночасовни вебинари во третиот и четвртиот квартал од 2021

Европскаta мрежа за обука на судии EJTN објавува распоред за серија едночасовни вебинари во третиот и…

Прочитај повеќе

Обука на обучувачи

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со регионалната програма ОПДАТ при Амбасада на…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: „Дигитализација на кривичната и граѓанска правда во ЕУ“ - 14 и 15 јуни 2021 година-)

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Европскиот институт за јавна администрација ЕИПА,…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Побивање должникови правни дејствија“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Побивање должникови…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,,Зајакнување на правосудниот систем во борбата против корупцијата и конфискација на имот’’

                Во рамки на проектот ,, Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата,…

Прочитај повеќе

Годишна конференција Медијација- за нова култура во решавањето на споровите

Денес (9 јуни 2021 година)  преку ЗООМ платформата се одржа годишната конференција „Медијација за нова…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: Дигитална кривична правда 7-8 јуни 2021 година

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Европскиот институт за јавна администрација ЕИПА,…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Водење на граѓанска евиденција“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Водење на…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема ,,Спорови кои произлегуваат од договор за закуп’’

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира онлајн советување на тема ,, Спорови…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одговорност на органи на управување на друштвата за надомест на штета“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Одговорност на…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема: ,,Криминал од омраза’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  во соработка со Јавното обвинителство на Република…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,,Судир на интереси и Закон за заштита на укажувачи’’

Во рамки на проектот ,, Јакнење на капацитетите на институциите во борбата против корупцијата, Академијата…

Прочитај повеќе

Започна реализацијата на тридневната обука за компјутерски криминал и дигитални докази за слушателите на почетната обука во Академијата

Денес (1 јуни 2021 година) започна реализацијата на тридневната обука за компјутерски криминал и дигитални…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИТЕ СУДИИ ПОРОТНИЦИ 01 и 02 јуни 2021

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе

Онлајн обука Добри практики на анализа на ревизорски извештаи и улогата во доброто управување и борбата против корупцијата

Во рамки на проектот „Јакнење на капацитетите на институциите во борба против корупцијата“, Академијата за…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема ,,Меѓународна правна помош во кривична материја- Правна помош, Пренос на казнени постапки и Трансфер на осудени лица’’

Академијата за судии и јавни обвинители ,,Павел Шатев” организира онлајн советување на тема ,,Меѓународна правна…

Прочитај повеќе

Патоказ за спроведување на политиките за животна средина

Со Анализата за состојбите и Документот за јавните политики во заштитата на животната средина на…

Прочитај повеќе

Реализирана тридневна обука за ресторативна правда и медијација за слушателите на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители

Во рамки на Проектот „Медијација без дилема“ кој го спроведува Институтот за европска политика во…

Прочитај повеќе

Годишен извештај за остварени резултатит во Северна Македонија на Обединетите нации за 2020 година

ОН Северна Македонија го објави годишниот извештај за остварени резултати за 2020 година. Извештајот е…

Прочитај повеќе

Обука за ресторативна правда и медијација за слушателите на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители

Во рамки на Проектот „Медијација без дилема“ кој го спроведува Институтот за европска политика во…

Прочитај повеќе

ОБУКА на тема „Уставна жалба – актуелен опсег и можно идно проширување“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Серија на виртуелни тркалезни маси на тема:Методи за решавање на случаи како придонес кон практичното образование на правниците

Институтот за компаративно право од Белград и Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) организраат…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,,Значењето на ревизорските извештаи во борбата против корупцијата’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Trsansparency international во рамки…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ 25 и 26 мај 2021

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИ СУДИИ – МОДУЛ УПРАВНО ПРАВО

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн обука за новоизбрани судии –…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИ СУДИИ – МОДУЛ ГРАЃАНСКО ПРАВО

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн обука за новоизбрани судии –…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА ЗА НОВОИЗБРАНИ СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ МОДУЛ КАЗНЕНО ПРАВО

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн обука за новоизбрани судии и…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Нотарски акти со извршна клаузула и спорови кои произлегуваат од нотарските акти“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за судска служба во делот на водење на дисциплински постапки“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Примена на…

Прочитај повеќе

Онлајн работилница на тема ,, Етика за судии и јавни обвинители’’

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на Програмата ОПДАТ…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Кривична одговорност за лекарска грешка “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „ Кривична…

Прочитај повеќе

Дигитализација на судството за 2021 година

На шеесет и шестата седница Владата на Република Северна Македонија ја усвои Информацијата за планираните…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ОБУКА ЗА СУДИИТЕ ПОРОТНИЦИ

Ве известуваме дека Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев согласно член 42 став…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: Граѓанските спорови кои произлегуваат од Законот за заштита од дискриминација

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА на тема „Запознавање со најновите документи на Европската комисија за ефикасност на правдата (CEPEJ)“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн обука на тема „Запознавање со…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Пустошење шума и организиран криминал “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Меѓународно правен аспект на борба против корупцијата“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,, Меѓународна соработка во истрагите и постапките за компјутерски криминал’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Етика и етички кодекс“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Етика и…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Утврдување на ништовност на акти на трговското друштво“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021…

Прочитај повеќе

UN North Macedonia Sustainable Development Bulletin (#9)-March 2021

This month’s highlights include:   RC editorial: Of climate change and environment page 1 COVID-19…

Прочитај повеќе

EJTN Information in relation to the EJTN webinar series and new activities included by ENM France

Dear EJTN Members and Observers, Please see below information in relation to the following : EJTN…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Навреда и клевета наспроти слободата на изразување“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Онлајн работилница на тема: „Правен третман на доверителите во стечајна постапка“ 19 април 2021 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Комората на стечајни управници…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ХЕЛП КУРС на тема ,, Борба против трговија со луѓе и заштита на жртвите’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Директно, вкрстено и дополнително испитување, приговори и овластувањата на судот во доказната постапка“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

Training in advance of amendments to the mediation law

On 23 March 2021, the “Pavel Shatev” Academy of Judges and Public Prosecutors and IRZ…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Примена на Законот за прекршоците и воочени недостатоци и проблеми во неговата примена“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Примена…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Права на деца жртви на кривични дела со посебен акцент на мерките на процесна заштита на децата жртви“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одземање и враќање на деловна способност“

            Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Водење на кривична и казнена евиденција“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Водење на…

Прочитај повеќе

EJTN 2021 Calendar of activities-updates.

EJTN 2021 Calendar of activities – updates ; Deadlines in April for submitting lists of applicants…

Прочитај повеќе

31 март Ден на македонското правосудството

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев на целото правосудство во Република Северна Македонија,…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Новиот Закон за заштита на личните податоци“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Новиот…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА на тема „Закон за јавното обвинителство“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн обука на тема „Закон…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,,Превентивни правни механизми за заштита од говор на омраза во македонскиот правен систем’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Онлајн работилница на тема ,,Спогодување за вина’’

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на Програмата ОПДАТ…

Прочитај повеќе

Заштитено внатрешно пријавување

Овластено лице за заштита на укажувачи Процедура за прием на пријави од укажувачи

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Јавни набавки - (подготовка на тендерска документација и технички спецификации на предметот на набавката)“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Јавни…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Медијација-фази и видови“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев” во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН ОБУКА на тема: „Зајакнување на капацитетите за буџетско планирање и финансиско управување“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2021 година…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Одговорност на државата за надомест на штета“

Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за судии…

Прочитај повеќе

Updated on EJTN activities

Updates 3 EJTN activities having a deadline of application  in March : CR/2021/17, HFR/2021/03, TM/2021/03 –…

Прочитај повеќе

Онлајн презентација на правна анализа ,,Правата на жртвите на трговија со луѓе во судските постапки’’

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Член 4 од Протоколот 7 на ЕКЧП (забрана на дојно судење)- начело на ne bis in idem”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Член 4…

Прочитај повеќе

ИНФОРМАЦИЈА ВО ВРСКА СО ОБЈАВЕНИОТ ПОВИК ЗА АПЛИЦИРАЊЕ НА СТУДИСКИ ПОСЕТИ ВО РАМКИ НА ЕЈТН

Почитувани, Сите заинтересирани за учество на студиските посети кои се во организација на Европската правосудна…

Прочитај повеќе

Практични искуства за користење социјални медуми од страна на судиите: Централа и Источна Европа

Поради зголемениот интерес на судиите за Практичните упатства за користење на социјални медуми од страна…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Вршење на достава“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Вршење на…

Прочитај повеќе

Одлуки за избор за унапредување на административни службеници

Државен советник  Раководител на Сектор за финансиски прашања и стратешко планирање Советник за имплементација и…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на „Определување надомест за експропиран имот“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Определување надомест…

Прочитај повеќе

Онлајн курс HELP ,,Превенција и борба против трговијата со луѓе’’

            Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема  „Превентивни правни механизми за заштита од говор на омраза во македонскиот правен систем“

                Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на „Стекнување право на сопственост по основ на градба“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Стекнување право…

Прочитај повеќе

Заштитата на човековите права и КОВИД-19: ХЕЛП онлајн курс за биоетика реализиран во Северна Македонија

Скопје, 25 Февруари 2021 година   На 25 февруари 2021 година во Северна Македонија, во…

Прочитај повеќе

INFORMATION

lease see below communication in relation to the following points :   EJTN 2021 Calendar of…

Прочитај повеќе

Онлајн работилници на тема ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со DCAF- Женевскиот центар за…

Прочитај повеќе

Online study visits with the European Court of Human Rights , the Court of Justice of the European Union, the EU Agency for Fundamental Rights and the EU institutions

We  would like to inform all judges/prosecutors and judicial trainers of North Macedonia that can also apply to online study visits…

Прочитај повеќе

Одлука за избор на кандидат за административен службеник

Одлука за избор на кандидат за административен службеник

Прочитај повеќе

Реализиран воведниот онлајн настан за ХЕЛП курсот на тема Правда приспособена на потребите на децата и правата на децата

Денес (18 февруари 2021 година) Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Програмата…

Прочитај повеќе

ТРКАЛЕЗНА МАСА на тема: Пристап до азил, принципот на неказнување и ограничување на слободата на движење на баратели на азил

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Претставништвото на УНХЦР во…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Еднаквост на оружјата во сите фази на кривичната постапка“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев организира онлајн советување на тема: „Еднаквост на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Правното дејство на договорите со осврт на привидните/фиктивни договори“

Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за судии…

Прочитај повеќе

Воведен онлајн настан за курсот Правда приспособена на потребите на децата и правата на децата

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Програмата ХЕЛП на Советот на Европа…

Прочитај повеќе

ЕПИ, АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ, КОМОРАТА НА МЕДИЈАТОРИ И ХОЛАНДСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА НА МЕДИЈАТОРИ ПОТПИШАА МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА

Со цел промоција и зголемена употреба на медијацијата во земјава, Институтот за европска политика, Академијата…

Прочитај повеќе

КОМЕНТАР НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА- 2018 Год

Коментарот на законот за кривична постапка можете да то преземете Тука.

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Посебни ограничувања на правото на сопственост – видови на тужби“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев’’ ја следи ситуацијата во врска со препораките…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Kонфискација на имот и одземање предмети, постапувањето со одземен имот по правосилни кривични и прекршочни пресуди“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Kонфискација на имот…

Прочитај повеќе

Онлајн промоција на тема ,,Анализа за употреба на напредни електронски алатки во судството’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Мисијата на ОБСЕ во…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на тема ,, Користење на електронски докази во предмети од транснационален организиран криминал’’

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Програмата ОПДАТ при Амбасада на САД…

Прочитај повеќе

Онлајн работилница на тема ,,Измените на Законот за парничната постапка во однос на дигитализацијата и судењата на далечина’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со Министерството за правда на…

Прочитај повеќе

СЕРИЈА СОВЕТУВАЊА на тема: „Изготвување на завршна сметка за 2020 година кај единките корисници на судската власт“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира серија онлајн советувања на тема: „Изготвување…

Прочитај повеќе

Four upcoming lunch webinars of the first quarter of 2021

  Webinar on ‘Passengers rights on flights’, to take place on 4 February 2021 Webinar…

Прочитај повеќе

2021 EJTN Calendar of training activities : updates and February deadlines of application / Seminar on Pollution organised by ENM

EJTN 2021 Calendar of activities – updates ; Deadlines in February for submitting lists of applicants…

Прочитај повеќе

Работен состанок на директорот на Академијата, проф.д-р Габер Дамјановска со директорот на Управата за финансиска полиција, г. Муареми

Денес (28 јануари 2021 година) во просториите на Академијата, директорот на Академијата проф. д-р Наташа…

Прочитај повеќе

Јавен оглас 05.2021 за вработување на административен службеник

Јавен оглас 05.2021 за вработување на административен службеник

Прочитај повеќе

EJTN 1 hour lunch time webinar series in 2021

Due to the remarkable success of the  EJTN 1 hour lunch time webinar series in…

Прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема: ,,Меѓународна соработка и заемна правна помош при враќање на средства’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со ОБСЕ а во рамки…

Прочитај повеќе

јавен оглас бр.1 - 2021

јавен оглас бр.1 - 2021

Прочитај повеќе

Документарен филм за усвојувањето на Хашката конвенција за извршување на пресудите од 2019

Во соработка со Хашката конференција за меѓународно приватно право (HCCH) проектот Отворен регионален фонд за…

Прочитај повеќе

Seminars on “Conduct of court hearings by judges” and “Encouraging settlements in civil proceedings”

On 7 and 9 December 2020, IRZ, together with the “Training Academy for Judges and…

Прочитај повеќе

Втор дел од обуката за обучувачи за слобода на изразување и заштита и безбедност на новинарите

Академијата за судии и јавни обвинители како партнерска организација во рамките на ХИ 37 Проектот:…

Прочитај повеќе

Онлајн завршна конференција на тема „Перспективи и можности за ефективна еколошка правда“ 18 декември 2020 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Здружението на граѓани Центар…

Прочитај повеќе

Онлајн презентација на истражување ,,Правата на жртвите на трговија со луѓе во судските постапки’’ 18 декември 2020 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Проектот за спречување и…

Прочитај повеќе

Промотивен онлајн настан на Проектот „Медијација без дилема“

Денес (15.12.2020 година), со почетокот во 11 часот преку ЗООМ платформата се реализираше промотивен онлајн…

Прочитај повеќе

Онлајн работилници на тема  ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со DCAF- Женевскиот центар за…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Привидно дејство на привидните и фиктивните договори“

Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Академијата за судии…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Правосудни агенции на Еу, агенции за спроведување на Законот и инструменти за соработка“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Европскиот институт за јавна…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Делба на заеднички имот”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев’’ ја следи ситуацијата во врска со препораките…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Член 4 од Протоколот 7 на ЕКЧП (забрана на двојно судење)- начело на ne bis in idem “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира онлајн советување на тема  „ Член…

Прочитај повеќе

Онлајн советување на тема: „Унапредување на судските порамнувања во граѓанската постапка“

                Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за…

Прочитај повеќе

КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОНЛАЈН СУДЕЊА ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА СО КОВИД 19: „ЛЕГИСЛАТИВА, ИТ ПРЕЧЕКИ И ПРЕДИЗВИЦИ“

Академијата за судии и јавни обвинители, Амбасадата на САД во Република Северна Македонија, Здружението за…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Водење на судската расправа во граѓанската постапка “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Германската фондација за меѓународна…

Прочитај повеќе

Симулација на судење на предмети од областа на азилот

Македонското здружение на млади правници во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители на…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Посебни ограничувања на правото на сопственост – видови на тужби“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев’’ ја следи ситуацијата во врска со препораките…

Прочитај повеќе

„Онлајн Јавна расправа за Нацрт Законот за стечај“ 2 декември 2020 година

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Меѓународната финансиска корпорација, групација…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Трговија со луѓе“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, согласно меморандумот за соработка помеѓу Академијата, Јавното…

Прочитај повеќе

Upcoming ‘traditional’ webinars organised under the EJTN Criminal Justice portfolio and Civil Law portfolio respectively

EJTN announce the 2 Upcoming ‘traditional’ webinars organised under the EJTN Criminal Justice portfolio (1)…

Прочитај повеќе

Seminar on Fighting environmental crime (waste trafficking and protected species)

The French National School for the Judiciary - ENM is organising a seminar on Fighting…

Прочитај повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Правна заштита на работникот во случаи на прераспоредување на работно место и начин на престанок на работниот однос”

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев’’ ја следи ситуацијата во врска со препораките…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Судска заштита при повреда на правото на нужен наследен дел“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев организира онлајн советување кое ќе се одржи…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Криминал од омраза“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, согласно меморандумот за соработка помеѓу Академијата за…

Прочитај повеќе

Интервју Габер Дамјановска за МИА: Академијата за судии и обвинители има круцијална улога за регрутација на стручни и професионални кадри

Скопје, 14 ноември 2020 (МИА) - Без соодветно професионално подготвени кадри, реформите во правосудниот систем…

Прочитај повеќе

Најава на виртуелни настани организирани од Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН

Европската мрежа за правосудна обука ги најавува следните виртуелни настани: 1.Портфолио: Граѓанско право Тема: ‘Insolvency…

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ за онлајн обуки

Како што веќе известивме во неколку наврати, со цел да  обезбеди непречен тек за  исполнување…

Прочитај повеќе

ОБУКА на тема: „Истрага и гонење на финансиски криминал “

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Втора обука за обучувачи за слобода на изразување во рамки на Проектот ЈУФРЕКС 2

Денес (5ти ноември 2020 годин) Академијата за судии и јавни обвинители и Проектот: Слобода на…

Прочитај повеќе

Онлајн обука за обучувачи за слобода на изразување

Денес 04 ноември 2020 година, Академијата за судии и јавни обвинители согласно ХИ 37 Проектот:…

Прочитај повеќе

Донација на книги за Академијата од Германската фондација за меѓународна правна соработка ИРЗ

 Денес (28 октомври 2020 година) библиотеката на Академијата го збогати својот библиотечен фонд со неколку…

Прочитај повеќе

Европската мрежа за правосудна обука EJTN најавува онлајн обука на тема: „Право на азил“

Европската мрежа за правосудна обука - ЕЈТН , организира обука на тема: „Право на азил“,…

Прочитај повеќе

Серија виртуелни настани на ЕЈТН во рамки на портфолиот за Управно право

Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН најави серија настани во рамки на портфолиото за управно…

Прочитај повеќе

Информации за активностите на Европската правосудна мрежа (ЕЈТН) за 2020 година

Почитyвани, Европската мрежа за правосудна обука штотуки го објави следните информации во врска со: 1.…

Прочитај повеќе

Предавање на тема: Поим и начела на правото на ЕУ во насока на одбележување на Европскиот ден на правдата

Секоја година на 25 октомври Европската унија го слави Европскиот ден на правдата. Целата е…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема: ,,Акции против родово базирано насилство кај Роми и други маргинализирани групи фаза II’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Центар за граѓанска иницијатива…

Прочитај повеќе

TAIEX онлајн работилница за член 8 од ЕКЧП- Право на почитување на приватниот и семејниот живот

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Предавање во почетната обука на тема: Граѓанска одговорност за клевета и навреда

Денес (15.10.2020 година) во рамки на почетната обука која се спроведува во просториите на Академијата,…

Прочитај повеќе

EJTN webinar на тема: Пристап до правда во времиња на пандемија

Европската мрежа за правосудна обука ја најави следната серија на webinar-и на тема: „Пристап до…

Прочитај повеќе

„Право на сопственост-напредно ниво“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка со Европскиот институт за јавна…

Прочитај повеќе

„Обука за обучувачи за спроведување обуки за мерките за следење на комуникациите“

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка со DCAF (Центар за демократска…

Прочитај повеќе

Серија на ЕЈТН вебиниери за кривично право

Европската мрежа за правосудна обука-ЕЈТН најави серија вебинери посветени на кривично право по принципот 1тема/1…

Прочитај повеќе

РАБОТНА СРЕДБА НА ДВЕ ИНСТИТУЦИИ КОИ СЕ ГРИЖАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Директорката на Јавното претпријатие Службен весник на РСМ, Татијана Лалчевска оствари средба со директорката на…

Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Почитувани заинтересирани кандидати за VIII генерација во почетна обука на Академијата Ве известуваме дека Јавниот…

Прочитај повеќе

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ЕВРОПСКАТА МРЕЖА ЗА ПРАВОСУДНА ОБУКА (EJTN)

Почитувани, Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН ги објави следните информации поврзани со: ЕЈТН 2020…

Прочитај повеќе

СООПШТЕНИЕ

Почитувани заинтересирани кандидати за слушатели на VIII генерација Управниот одбор на Академијата за судии и…

Прочитај повеќе

Свечено одбележан почетокот на обуката на VII генерација слушатели во Академијата за судии и јавни обвинители

Денес (16 септември 2020 година) во просториите на Врховниот суд на Република Северна Македонија со…

Прочитај повеќе

Нов закон за заштита на личните податоци-Колку  ќе се применува во пракса?

Новиот Закон за заштита на личните податоци; неговото усогласување со Општата уредба за заштита на податоците на ЕУ,…

Прочитај повеќе

И Н Ф О Р М А Ц И Ј А

Во врска со семинарот на ЕЈТН, HFR/2020/07 со наслов: Автономноста на јавните обвинители и нивната…

Прочитај повеќе

Повик за објавување на трудови

Почитувани, Меѓународното научно списание „Безбедност“ објавува повик за објавување на трудови од областа на кривичното…

Прочитај повеќе

Онлајн курс: ПРОЦЕДУРАЛНИ ЗАШТИТНИ ГАРАНЦИИ ВО КРИВИЧНАТА ПОСТАПКА  И ПРАВА НА ЖРТВИТЕ (ОШТЕТЕНИТЕ)

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со ХЕЛП Програмата на Совет на Европа…

Прочитај повеќе

Онлајн курсот ХЕЛП на темата Вовед во Европската конвенција за човекови права и Европскиот суд за човекови права започнат во Северна Македонија

Како резултат на долгогодишната соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители со ХЕЛП Програмата…

Прочитај повеќе

Работна средба на диркторот на Академијатa, проф.д-р Габер Дамјановска и министерот за правда, г. Маричиќ

Денес (04.09.2020 година) директорот на Академијата за судии и јавни обвинители, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска,…

Прочитај повеќе

ОБУКА на тема: „Предизвиците во даночното право“

Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Европската мрежа за…

Прочитај повеќе

Информации за активностите на Европската правосудна мрежа (ЕЈТН) за 2020 година

Почитyвани, Европската мрежа за правосудна обука штотуки го објави следните информации во врска со: 1.…

Прочитај повеќе

Програма за реформи во разузнавачкиот сектор во Република Северна Македонија (2017-2020) Билтен бр. 6 април - јуни 2020

DCAF-Центарот за управување со безбедносниот сектор од Женева, го објави шестото издание на Програма за…

Прочитај повеќе

Публикацијата „Избрани сентенци од практиката на Основниот кривичен суд Скопје (2013-2019)“

Публикацијата е избор на актуелни правни прашања од областа на законот за кривична постапка, вклучувајќи…

Прочитај повеќе

Виртуелна работна средба на претставници од Правосудните академии на Република Северна Македонија и Република Србија 13 јули 2020 година

Денес (13 јули 2020година) директорот на Академијата, проф.д-р Наташа Габер Дамјановска,членовите на Управниот одбор на…

Прочитај повеќе

Соопштение од 159-та Седница на Управен одбор

Почитувани, Ве известуваме дека Управниот одбор на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“,…

Прочитај повеќе

Соопштение во врска со ранг листата слушатели за прием во почетна обука VII-ма генерација

Почитувани, Со ова соопштение се произнесуваме по однос на неодамнешните реакции со кои се соочивме…

Прочитај повеќе

Одржано советување за стратешко планирање

Денес (1 јули 2020 година) Академијата за судии и јавни обвинители  во соработка и финансика…

Прочитај повеќе

Виртуелна пилот обука за стратешко планирање 1 јули 2020 година

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка на ИПА Проектот…

Прочитај повеќе

Aжурирана верзија на курсот за Слобода на изразување - дел од ХЕЛП програмата

Aжурирана верзија на курсот за Слобода на изразување - дел од ХЕЛП програмата Aжурирана верзија…

Прочитај повеќе

Реализирано советување за менаџирање со судовите 29.06.2020 година хотел „Мериот“, Скопје

Денес (29.06.2020 година), Академијата за судии и јавни обвинители во соработка и со финансиска поддршка…

Прочитај повеќе

Одржана обука за правила на постапката на Советот на јавни обвинители на Република Северна Македонија

Денес (26 јуни 2020 година), во хотел „Мериот“- Скопје, Академијата за судии и јавни обвинители…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ МЕНАЏИРАЊЕ СО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА 30 јуни 2020, хотел „Мериот“, Скопје

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ МЕНАЏИРАЊЕ СО СУДОВИТЕ 29 јуни 2020, хотел „Мериот“, Скопје

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Информации за активностите на Европската правосудна мрежа (ЕЈТН) за 2020 година

Европската правосудна мрежа (ЕЈТН),  направи измени во поглед на своите активности за 2020 година. Информациите…

Прочитај повеќе

Соопштение за прием на слушатели на почетна обука VII-ма генерација

Почитувани, Со задоволство Ве известуваме дека по долготраен процес кој траеше повеќе од една година,…

Прочитај повеќе

Публикација- „Слобода на изразување, медуми и новинари- судска пракса на Европскиот суд за човекови права“

Советот на Европа и Европската аудиовизуелна обсерваторија, во соработка со Инстутот за законот за информации…

Прочитај повеќе

Виртуелен регионален настан на тема: Борба против криминал и корупција во текот на пандемија

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Амбасадата на САД/Програма ОПДАТ во Скопје…

Прочитај повеќе

Обука за правила на постапката во Советот на јавни обвинители

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Презентација на истражување„Правата на жртвите на трговија со луѓе во судските постапки“ 23 јуни 2020 година

Академијата за судии и јавни обвинители во рамите на Проектот за спречување и сузбивање на…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „Судството и медиумите“

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Германската фондација за меѓународна соработка ИРЗ…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА: „Судството и медиумите“

Академијата за судии и јавни обвинители во соработка со Германската фондација за меѓународна соработка ИРЗ…

Прочитај повеќе

ВИРТУЕЛЕН НАСТАН-Практичните упатства за користење на социјалните медиуми од страна на судиите

Академијата за судии и јавни обвинители, Здружението за кривично право и криминологија и Програмата ОПДАТ/Амбасада…

Прочитај повеќе

НЕКОИ АКТУЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА СТАТУСОТ НА СУДИИТЕ НИЗ ПРИЗМАТА НА ПРАКСАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

Авторски труд на директорот на Академијата, проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, објавен во стручното списание…

Прочитај повеќе

Практични упатсва за користење социјални медиуми од страна на судиите:Центална и Источна европа

         Почитувани, Институтот CEELI од 2000 година ги обучува и поддржува судиите во Централна и…

Прочитај повеќе

Виртуелен настан преку платформата Interactio за електронски докази и компјутерски криминал

Академијата за судии и јавни обвинители и Програмата ОПДАТ/Амбасада на САД на 14 мај 2020…

Прочитај повеќе

Меѓународното здружение на жени судии започна со реализација на серија онлајн семинари (Webinars) за влијанието на COVID 19 и работата на судовите

Меѓународното здружение на жени-судии (IAWJ) започна со реализација на онлајн семинари (Webinars) за влијанието на…

Прочитај повеќе

Програма за изучување на основите за имиграциско задржување во соработка со УНХЦР

Во рамките на долгодишната успешна соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители и Претставништвото…

Прочитај повеќе

Насоките на Советот на Европа за заштита на слободата на изразување и информации во време на криза

Проектот Слобода на изразување и слобода на медиумите во Северна Македонија - JUFREX 2 направи…

Прочитај повеќе

Онлајн обука на Европската мрежа за правосудна обука (ЕЈТН) на тема: Научени лекции од светот за менаџирање со судовите за време на пандемија (COVID 19)

Како одговор на голбалниот предизвик наметнат со пандемијата предизвикана од COVID 19, Европската мрежа за…

Прочитај повеќе

Кандидатите од VI генерација на Академијата ќе го следат првото онлајн рочиште во Основен суд Кавадарци

Среда 15.04.2020 година со почеток во 09:30 часот  Основен суд Кавадарци ќе го одржи првото…

Прочитај повеќе

Насоки за безбедно постапување и професионално известување за корона вирусот (COVID 19)

Новонастаната ситуација која е резултат на корона вирусот (COVID 19) во нашата земја ги соочи…

Прочитај повеќе

Измени на Календарот на ЕЈТН 2020 година

Почитувани, Календарот на Европската мрежа за правосудна обука ЕЈТН 2020 година поради глобалната здравствена криза…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема Одолговлекување на кривичната постапка – аспекти и можни солуции

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев во рамки на Каталогот на обуки за…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊА на тема „Водење на јавна расправа во управното судство“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка Центарот за правни истражувања и…

Прочитај повеќе

Извештај на Европската Комисија за напредокот на Република Северна Македонија

На 2 март 2020 година Европската комисија го објави Извештајот за напредокот на Република Северна…

Прочитај повеќе

Средба на директорот на Академијата, проф д-р Наташа Габер Дамјановска со кандидатот од Државната правосудна академијата на Р. Франција, г-а Elsa Picet

Денес (02.03.2020 година), во просториите на Академијата, директорот на Академијата, проф д-р Наташа Габер Дамјановска…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Казнено правен аспект на правата од индустриска сопственост“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2020 година…

Прочитај повеќе

РАБОТИЛНИЦА на тема: ,,Трговско право и корпоративно управување во ЕУ ’’

Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев, во соработка и со финансиска поддршка на…

Прочитај повеќе

Завршен настан посветен на Промоцијата на Прирачникот за спроведување на мерките за следење на комукациите

Денес (27.02.2020 година) во просториите на Академијата се одржа завршен настан по повод промоцијата на…

Прочитај повеќе

Дводневно советување за Законот за општа управна постапка и Законот за управните спорови

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Министерството за информатичко општество и администрација и…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Отказ на договорот за вработување на работник од работно место - постапка и судска заштита“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ согласно Каталогот на обуки за 2020 година…

Прочитај повеќе

СОВЕТУВАЊЕ на тема „Case managemenet-(Електронско водење на предметите во јавните обвинителства)“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Case managemenet-(Електронско водење…

Прочитај повеќе

Одржана средба за започнување на ХЕЛП курсот „Права на заштита на податоци и приватност"

На 18 февруари 2020 г., во Скопје, се одржа средба за започнување на курсот „Права…

Прочитај повеќе