Qasje të lirë në informatat me karakter publik


Në bazë të nenit 8 të Ligjit për Qasje të lirë në informatat me karakter publik (“Gazeta Zyrtare e RSM”, nr.101/2019) për person zyrtar i cili do të ndërmjetësojë dhe do të ofrojë ndihmë në ushtrimin e të drejtës për qasje të lirë në informatat me karakter publik, Drejtori i Akademisë për gjykatës dhe prokurorë publik “Pavel Shatev” cakton:

 

M-r Sanja Pandilov, këshilltar shtetëror

 

Telefoni zyrtar: 02/2401577

Telefoni celular: +38975203897

E-mail: Sanja.Pandilov@jpacademy.gov.mk

 

Formulari i kërkesës për Qasje të lirë në informatat me karakter publik (Shkarko)

 

Formulari i ankesës (Shkarko)